Thảo Luận Phê thì cùng phê ,tiền thì cùng chia, mà thằng bốn hộp sữa thằng không được hộp nào

Khu vực thảo luận

Đập Cánh Giữa Không Trung

Thành Viên Cũ
Thành Viên Diễn Đàn
1659184589068.png